હિંમતનગરના ઝુલ્ફીકાર શેઠે પૂર્વ આફ્રિકાની સૌથી મોટી યુનિવર્સિટી ખાતે સંબોધન કર્યું

zulfiqar sheth at Addis Ababa Institute of Technology

હિંમતનગરના ઝુલ્ફીકાર શેઠે પૂર્વ આફ્રિકાની સૌથી મોટી યુનિવર્સિટી ખાતે સંબોધન કર્યું.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s